Η τρίτη συνάντηση των συμμετεχόντων φορέων με την εξωτερική μονάδα ελέγχου του προγράμματος LIFE+ έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2012 στο ΕΚΕΤΑ. Ο στόχος της συνάντησης ήταν η παρουσίαση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, ο έλεγχος της διαδικασίας οικονομικής παρακολούθησης του έργου και η συμβολή της Εξωτερικής Ομάδας Ελέγχου στην προετοιμασία της τελικής έκθεσης του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και των τεσσάρων φορέων του έργου.

Links: